Ei Amar Shohor Guitar Chords

[G]…[D]…[Em]…[C]
[G]…[D]…[Em]…[C]


[G]Ei amar shohor 
[D]Janala o ghor
[Em]Shewla prachir jane 
[C]Ke apon por
[G]Batasher shohor, [D]thik tarpor
[Em]Shwopno joriye rakhe
[C]Prachir pajor, amar a [Am]shihor


A shohr buke, [C]shukhe oshukhe
[D]Dhushor hapor jome rodh pora mukhe


[G]Bikeler chhade, [D]keo eka kade
[Em]Keo bhule jorabe, [C]a shohorer fade
[G]Bikeler chhade, [D]keo eka kade
[Em]Keo bhule jorabe, [C]a shohorer fade


[G]…[D]…[Em]…[C]
[G]…[D]…[Em]…[C]


[G]Tumi ki prapok, [D]onagoto shok
[Em]Chithi hoye bibrom, [C]nion alok


[G]A shohor jane, [D]kono ahobane
[Em]Nije ke nijei bhange, [C]keo obhimame
[Am]A shohorer rodh, [C]rupali parod
[D]Onahoto atotai kichhu protishodh


[Am]A shohor jane, [C]rat kane kane
[D]Jochhonay, kobitay, tar ahobane


[G]Bikeler chhade, [D]keo eka kade
[Em]Keo bhule jorabe, [C]shohorer fade
[G]Bikeler chhade, [D]keo eka kade
[Em]Keo bhule jorabe, [C]shohorer fade
error: Content is protected !!